ÉBREDJEN, KATONA! (könyv)

Kód: 46
3 000 Ft
Pillanatnyilag nem elérhető

Regény Poéta, a XX. század végén szolgálatot teljesítő kiskatona kalandos, sokszor meghökkentő és némi katonahumorral fűszerezett történetéről, igazán fontos, nagy igazságokkal és tanulságokkal.

Adatok:
Első, szerzői kiadás (1000 pld.), 2021.  
A/5 méretű, puha fedeles könyv, 292 oldal belívvel.
Ajánlott
üzleti fogyasztói ár: 3800 Ft.

Részletes információ

Termék részletes leírása

Induljunk el együtt egy képzeletbeli kirándulásra az ott­honunk kényelmétől minden szempontból távoli lak­tanyába, ahol a magas kőkerítések, szögesdrótok és őrtornyok között a XX. század végén szolgálati idejüket letöltő sorkatonák külö­nös, zárt világa elevenedik meg előttünk! Egy múltbéli világ, amely a generációkon át öröklődő emlékekben, történe­tekben, anekdotákban itt él velünk, és sok aktuális mondani­valóval, tanulsággal szolgál ma is számunkra. Ismerjük meg Poéta, a kiskatona kalandos, sokszor meg­hökkentő, és némi katona­humorral fűszerezett történetét!

Különleges kirándulásunkon fölfedezzük, fölidézzük a korabeli katonaélet jellegzetességeit: a legény­ségi épület hangulatát, a kiképzés és a szolgálatok kihívá­sait, a gyengélkedő nyugalmát, valamint a kimenők örömeit és veszélyeit. Közben betekin­tünk sokkal zártabb helyekre: a kulisszák mögé, az őrszobára, sőt, a fogdába is. Elkísérjük a halálfejes utazókat der­mesztő kaland­jaikon át oda, ahol az ágyúszótól zeng az ég és reng a föld. Azt is megtudjuk, hogy milyen titkot rejteget a vén őrtorony.

„Kiskatona” – ki vagy mi jut eszünkbe, ha meghalljuk ezt a szót? Nekem egy fiatalember a múltból, aki hadkötelezett­ségét teljesítve, életének egy különösen intenzív szakaszában szerez egész életére szóló élmé­nye­ket, tapasz­talatokat, sőt még mesél­nivalót is. Igen, egy katona­ruhába öltözött fiatalember, ami­lyen én magam is voltam egykor – ilyen romantikusra szépítette és szelídítette ezt a képet a jótékony emlékezet.
Más nézőpontokból azonban a „kiskatona” képe közel sem volt ilyen romantikus: egy kicsi, jelentéktelen figura a sorállo­mány­­­nak nevezett hatalmas sokaságban, a hie­rarchia alján álló, futó, kúszó-mászó, takarító alárendelt, kiszol­gál­tatva a sors, más katonák, és nem utolsó sorban az időjárás kegye­inek, vagy éppen kegyetlen­ségének.
A kiskatonát gyakran fölébresztették, különféle idő­pon­tok­ban és módokon, hol jó okkal, hol csak erő­fitog­tatásból vagy szórakozásból. Emellett igyekeztek sok mindenre rá is ébresz­teni, főleg arra, hogy az ő személyi­sége, akarata, véle­ménye az adott felállásban „a lőtéri kutyát nem érdekli”.
Hősünk azonban a történet során igazán komoly, fontos, nagy igazságok­ra is ráébred az őt körülvevő emberek, ese­mé­nyek, körül­mények hatására – és ezáltal segít nekünk is job­ban megismerni, megérteni ezeket az igazságokat.

A regény személyes élményeimen alapul, sok valódi kife­je­zést, motí­vumot, valós eseményt tartal­maz, összes­sé­gében mégis az én írói fantá­ziám terméke (mondhatjuk: önéletrajzi ihletésű elképzelt történet). A főszereplőnek, Poétának tulajdo­nított verseket ugyancsak én írtam. 
A regényben a korabeli katona­élet különösen sötét oldalait is bemutatom. Nem állítom, hogy a cselekmény idején min­denkinek ilyen lett volna a katonaélet: volt ennél lényegesen jobb, és bizonyára volt rosszabb is. Azt azonban meg­győ­ződéssel állítom, az önkéntesen vállalható katonai hivatás nem is hasonlítható össze a regényben leír­takkal – nem szeretnék bárkit is eltántorítani a katonai pályától.

A laktanyák, és főleg a sorkatonák világának külön­le­ges nyelvezete volt, amelynek megértését, felidézését a könyv végén található, Ráadás – Érdekességek, háttér-információk című részben a Rend­foko­zati áttekintő és a Korabeli katonai szavak, kifejezések kis-szótára című össze­állításokkal szeret­ném segíteni.

Álljon meg, katona! – Ébredjen, katona!
Hadd áruljak el egy kis érdekességet a regény születéséről is! Eredetileg az ÁLLJON MEG, KATONA! című (friss sorkatona-élmé­nye­im alapján 22 éves koromban megírt, majd első könyvemként kiadott) kis­regényemet akartam további érdekességekkel, kalandokkal, és nem utolsó sorban az azóta megélt 25 év élettapasztalatával gazdagítva újraírni. Ám megalkotása során ez az új regény nagy örömömre (a régi kisregény néhány motívu­mának megtartásával) önálló művé nőtte ki magát. A kisregény a visszajelzések alapján tetszett olvasóinak: a katona­visel­teknek az emlékek, hangulatok felidézése miatt, a többiek pedig érdekesnek találták bepil­lantást nyerni ebbe a zárt világba. Meggyőződésem, hogy az új regénnyel korábbi “ősét” minden szempontból sikerült túlszárnyalni.